REGULAMIN SERWISU https://iso17025.pl

Certyfikat Uczciwy Regulamin
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.          Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem https://iso17025.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

2.          Podstawowe definicje:

1)         Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu https://iso17025.pl;

2)         Sprzedawca lub Usługodawca: Szkolenia ISO Lidia Keller Radosław Keller spółka cywilna, 21-040 Świdnik, ul. Kilińskiego 3/4, NIP 7123414352 REGON 388115490, e-mail: info@labiso.pl, tel. +48 781 833 122.

3)         Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie;

4)         Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5)         Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem https://iso17025.pl, zawierająca ofertę Sprzedawcy;

6)         Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na odległość, drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

7) Usługa cyfrowa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2021.2105) pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, i znajdująca się w ofercie Usługodawcy w Serwisie (w szczególności dostęp do Kursów). Do Usług cyfrowych mają zastosowanie postanowienia dotyczące Towarów, o ile nie uwzględniono w Regulaminie odrębnych regulacji;

8) Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://iso17025.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość;

9) Konto – bezpłatna Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;

10) Towar, Produkt lub Kurs – materiały edukacyjne (w formie tekstu, zdjęć, nagrań audio, nagrań video lub modłów sprawdzających wiedzę) do samodzielnej nauki on-line, szczegółowo opisane w Sklepie;

11) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru;

12) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

13) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru w Sklepie, złożona przez Klienta za pomocą Formularza;
14) Zapytanie – dyspozycja przygotowania oferty złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

15) Newsletter – bezpłatna Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;

16) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).

17) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającej z CEIDG.

3.          Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną). 

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: Szkolenia ISO S.C., Świdnik 21-040, ul. Kilińskiego 3/4, e-mail: info@labiso.pl, tel.+48  781 833 122. Sprzedawca nie udostępnia innej formy komunikacji online.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

1)      Sklep;

2)      Konto.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu, rezygnację z Newletter’a lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się.
 4. Sprzedawca informuje, że w Serwisie umieszczane są tylko opinie uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie korzysta z opinii obcych czy sponsorowanych.
 5. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 6. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).
 7. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 8. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 3. KONTO

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając wymagane oświadczenia. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień, a także dostęp do Produktów i korzystanie z Produktów.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez wybranie opcji „Usuń konto”, przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@labiso.pl lub pisemnie na adres: Szkolenia ISO S.C. Świdnik 21-040, ul. Kilińskiego 3/4.
 5. Rezygnacja z Konta oznaczać będzie utratę dostępu do Produktów i możliwości korzystania z Produktów.

ROZDZIAŁ 4. SKLEP

1. Produkty

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne z Umową. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 2. Gwarancja na Produkty nie jest udzielana. Usługi posprzedażowe nie są świadczone.
 3. Dostęp do Produktów i korzystanie z Produktów wymaga posiadania Konta.

2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie Produktu może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie – poprzez zakładkę „Rozpocznij kurs” a następnie po dokonaniu wyboru kursu poprzez zakładkę „Dołącz do tego kursu”
 2. Przy składaniu Zamówienia Klient zakłada Konto w Serwisie, które jest niezbędne do korzystania z Produktu.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa wymagane oświadczenia.
 5. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Klient otrzyma na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.

3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami w złotych polskich (ceny uwzględniają podatek VAT i podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż Towaru podlega obciążeniom tymi podatkami). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z korzystaniem z Produktu (np. usługi teleinformatyczne, internet, itp.) i ewentualne inne koszty ponosi Klient.
 3. Klient może wybrać formę płatności:
 • przelew tradycyjny – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy;
 • zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayNow, PayU lub Przelewy24 – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.
 1. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 4 paragraf 3 punkt 5 Regulaminu.
 2. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 4. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, których Sprzedawca nie mógł przewidzieć, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.
 5. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni).
 6. Podmiotem świadczącym Usługę płatniczą PayNow na rzecz Klientów jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych. Nadzór nad wykonywaniem przez mBank działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 7. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Klientów jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej “PayU”). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 8. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Klientów jest PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

4. Wykonanie Umowy

 1. Korzystanie z Produktu jest możliwe drogą elektroniczną.
 2. Dostęp do Produktu (dostawa) jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu do Produktu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Dostęp do Produktu jest możliwy:
  • poprzez Konto w Serwisie.
 4. Dostęp do nabytych Produktów jest aktywny przez okres 12 miesięcy od dnia uzyskania dostępu.
 5. Sprzedawca wskazuje, że:

1)      kursy mają charakter edukacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty nauki;

2)      zakończenie kursu wymaga zaangażowania Klienta;

3)      Klient po zaliczeniu kursu otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w kursie. Certyfikat przesłany zostaje pocztą tradycyjną po ukończeniu kursu, na adres wskazany w formularzu zamówienia;

4)      brak zakończenia kursu nie uprawnia Klienta do otrzymania certyfikatu;

5)      brak udziału Klienta w kursie nie jest uznawany za rezygnację i nie zwalnia Klienta z obowiązków wynikających z Regulaminu.

 1. Klient może korzystać z kursu tylko we własnym imieniu i nie może udostępniać ani przekazywać dostępu do Produktu osobom trzecim.
 2. Klient ma prawo korzystania z Produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:
 • naukę;
 • uzyskiwanie informacji poprzez przeglądanie materiałów.
 1. Korzystanie z Kursów może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021.1062 tj.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
 2. Warunkiem prawidłowego korzystania z Produktu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5. Odpowiedzialność w zakresie Kursów

1. Postanowienia tego rozdziału zawierają szczególne regulacje odnośnie Usług cyfrowych, tj. kursów online, oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie i nabywanych w ramach Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
2. Jeśli Usługodawca nie dostarczył Usługi cyfrowej, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może wezwać Usługodawcę do doręczenia niezwłocznie lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie, pod rygorem odstąpienia od Umowy.
3. Jeśli Usługodawca poinformuje lub z okoliczności sprawy wynika, że nie dostarczy Usługi cyfrowej albo nie dostarczył jej w terminie mającym istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, to Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez uprzedniego wezwania do dostarczenia Usługi cyfrowej.
4. Usługodawca informuje o aktualizacjach i dostarcza je Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zgodnie z przepisami prawa.
5. Usługodawca informuje o wymaganiach dotyczących środowiska cyfrowego, które jest niezbędne dla Usługi cyfrowej. Informacje znajdują się w opisie w niniejszym Regulaminie (Rozdział 2 pkt. 4) oraz Serwisie.
6. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Usługi cyfrowej z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) Usługa cyfrowa jest zgodna z Umową, jeżeli:
a) jej opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność do wsparcia technicznego i aktualizacji są zgodne z Umową;
b) jest przydatna do szczególnego celu, o którym Usługodawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który zaakceptował;
c) nadaje się do celu, w którym zazwyczaj korzysta się z takiej Usługi cyfrowej;
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla tego rodzaju Usługi cyfrowej i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Usługi cyfrowej oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);
e) jest dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
f) jest zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, udostępnionymi przez Usługodawcę przed zawarciem Umowy,
2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową, o których mowa w punkcie 6. 1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Usługodawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,
3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z Umową istniejący w chwili dostarczenia i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili – w przypadku Usługi cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, albo za brak zgodności z Umową, który wystąpił w czasie, w którym Usługa cyfrowa miała być dostarczają – w przypadku Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły;
4) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności z Umową to:
a) żądanie doprowadzenia do zgodności z Umową. Doprowadzenie do zgodności z Umową zostanie wykonane na koszt Usługodawcy, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności. Jeżeli byłoby to niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową;
b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
– doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
– Usługodawca nie doprowadził do zgodności z Umową;
– brak zgodności z Umową nadal występuje, pomimo działań podjętych przez Usługodawcę;
– brak zgodności z Umową jest tak istotny, że uzasadnia żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od Umowy bez uprzedniego wezwania do doprowadzenia do zgodności z Umową;
– okoliczności lub oświadczenie Usługodawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
7) odnośnie obniżenia ceny:
– obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny Usługi cyfrowej zgodnej z umową;
– Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,
– Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
8) odnośnie odstąpienia od Umowy:
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność z Umową jest nieistotna;
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu nośnika materialnego, na którym została dostarczona treść cyfrowana, jeśli Usługodawca tego zażąda. Zwrot następuje na koszt Usługodawcy;
– Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta, ale tylko w części odpowiadającej niezgodności z Umową oraz treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej których obowiązek dostarczenia wygasł wskutek odstąpienia od Umowy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Usługodawca nie pobiera zapłaty za czas korzystania z Usługi cyfrowej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta, w którym Usługa cyfrowa była niezgodna z Umową.
10. Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tylko w szczególnych przypadkach, tj. np. w przypadku aktualizacji treści norm/wymagań dokumentów przedmiotowych, na podstawie, których tworzone są treści kursów. Zmiana nie będzie łączyć się z kosztami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
11. Informacje o funkcjonalności i środkach technicznych ich ochrony, a także o kompatybilności i interoperacyjności znajdują się w Rozdziale 2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

6. Odpowiedzialność – dodatkowe postanowienia

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn lezących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż https://iso17025.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

7. Odstąpienie od Umowy

1.         Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).
2.         Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.
4.         Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym tu {link}. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest tu {link}.
5.      Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru – i to w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.      Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
8. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem Umowy jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem Umowy jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
7) w której przedmiotem Umowy są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; a jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
14) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej treści cyfrowych lub Usług cyfrowych Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta powstrzymuje się od korzystania z nich. Usługodawca może uniemożliwić korzystanie z nich poprzez uniemożliwienie dostępu lub zablokowanie konta.

8. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Szkolenia ISO S.C., Świdnik 21-040, ul. Kilińskiego 3/4. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1)      możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2)      możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 5. DANE OSOBOWE

1.          Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

2.          Usługodawca zapewnia, aby dane te były:

a)         przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;

b)         zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c)          adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d)         prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e)         przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f)           przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3.          Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

4.          Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5.          Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

6.          Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1)      prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2)      prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3)      prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4)      prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5)      prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

7.      Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.

8.      Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

9.      W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

1)      firmie hostingowej,

2)      dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,

3)      dostawcy usług internetowych,

4)      dostawcy platformy płatności elektronicznych,

5)      dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

 1. Usługodawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

1)      nazwisko i imiona Klienta;

2)      adres zamieszkania;

3)      adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

4)      adresy elektroniczne Klienta.

 1. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.
 2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej https://iso17025.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://iso17025.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
 4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022.2509 t.j. ze zm.). 

ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem:
  1) z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta),
  2) z powództwa Konsumenta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta (ale nie dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna), sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
  W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.
 6. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani, posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a) o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.

 

Wersja regulaminu obowiązująca do dnia 31.12.2022 r. – Kliknij Tutaj.